Election Commission of India
English | हिन्दी

विधान सभा के साधारण चुनाव मार्च-2023 के रूझान एवं परिणाम


निम्नलिखित लिंक्स के लिए यहां क्लिक करें

दलवार
निर्वाचन क्षेत्रवार-सभी अभ्यर्थी
निर्वाचन क्षेत्रवार रूझान


अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र दल का नाम राज्य
दुलाल घोषरामनगरनिर्दलीयत्रिपुरा
टाउन बोरडोवालीनिर्दलीयत्रिपुरा
बधारघाटनिर्दलीयत्रिपुरा
कल्‍याणपुर-प्रमोदनगरनिर्दलीयत्रिपुरा
बिलोनियानिर्दलीयत्रिपुरा
तेलियामुडानिर्दलीयत्रिपुरा
बनमालीपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
सूर्यमणिनगरनिर्दलीयत्रिपुरा
खोवाईनिर्दलीयत्रिपुरा
जय कुमार देबमोहनपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
बिप्लब दासबमुटियानिर्दलीयत्रिपुरा
अमरपुरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
अम्पिनगरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
राईमावैलीकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
चंदीपुरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
राधाकिशोरपुरकम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)त्रिपुरा
राधाकिशोरपुररिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टीत्रिपुरा
सान्तिरबाजारकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडियात्रिपुरा
टाउन बोरडोवालीनिर्दलीयत्रिपुरा
कमलपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
अम्‍बासाकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
बिलोनियाकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
टाकरजलाकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
कल्‍याणपुर-प्रमोदनगरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
सजल दासफटिकरायत्रिपुरा पीपुल्स पार्टीत्रिपुरा
सुरमानिर्दलीयत्रिपुरा
साबरूमकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
रिश्‍यामुखकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
बनमालीपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
बक्‍सनगरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
सुरमाकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
सुब्रत दासफटिकरायकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
राजनगर कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
मनुकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
जोलाईबाड़ीकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
रामू दासप्रतापगढ़कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
गोलाघाटी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
अगरतलानिर्दलीयत्रिपुरा
बागमाकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
धनपुरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
कंचनपुरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
कुमुद देबबर्मासिमना कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
सुदीप सरकारबरजलाकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
अगरतलानिर्दलीयत्रिपुरा
कृष्‍णपुरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
काकराबन-सालगराकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
नयन सरकारबमुटियाकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
पनचारथालनिर्दलीयत्रिपुरा
चावमानुकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
बधारघाटनिर्दलीयत्रिपुरा
नलछरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
सोनामुराकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
कमलासागरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
नलछरनिर्दलीयत्रिपुरा
पानीसागरनिर्दलीयत्रिपुरा
करमछड़ानिर्दलीयत्रिपुरा
पानीसागरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
बागबासाकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
बिशालगढ़कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
जुबराजनगरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
करबुककम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
कदमथाला-कुर्तिकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
खयेरपुरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
धर्मानगरनिर्दलीयत्रिपुरा
धर्मानगरनिर्दलीयत्रिपुरा
कदमथाला-कुर्तिनिर्दलीयत्रिपुरा
अशोक कुमार दासप्रतापगढ़निर्दलीयत्रिपुरा
अमरपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
कंचनपुरतिपरालैण्ड स्टेट पार्टीत्रिपुरा
खोवाईकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
अमरपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
निताई सरकारबमुटियाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
अम्पिनगरनिर्दलीयत्रिपुरा
खोवाईभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
सुरमाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
सुरमाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
अम्पिनगरइंडीजेनस पीपुल्‍स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा
बागमाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
अम्पिनगरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
पुरुषोत्तम राय बर्मनरामनगरनिर्दलीयत्रिपुरा
अम्पिनगरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कंचनपुरइंडीजेनस पीपुल्‍स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा
बागमाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कदमथाला-कुर्तिआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
डॉ. दिलीप कुमार दासबरजलाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
टाउन बोरडोवालीआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
कल्‍याणपुर-प्रमोदनगरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
साबरूमभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
बिलोनियाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
सुधांशु दासफटिकरायभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
टाउन बोरडोवालीइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
कदमथाला-कुर्तिभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
टाउन बोरडोवालीभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
सुरमाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
सान्तिरबाजारआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
गोबिंदा दासपाबिआछड़ाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
अमरपुरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
बिलोनियाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
तेलियामुडाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
कल्‍याणपुर-प्रमोदनगरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
भगबान चंद्र दासपाबिआछड़ाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
अमरपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
धर्मानगरइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
प्रणेश दासफटिकरायनिर्दलीयत्रिपुरा
राधाकिशोरपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
पूजन विश्वासरामनगरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
मनुटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
नीहार रंजन सरकारबमुटियाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
सुरमानिर्दलीयत्रिपुरा
बिलाश बिंदु मालाकारफटिकरायटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
सुरजीत दत्तरामनगरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कृष्णधन दासबमुटियाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
चंदीपुरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
राधाकिशोरपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
सान्तिरबाजारटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
अर्जुन नमोःपाबिआछड़ानिर्दलीयत्रिपुरा
करमछड़ाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
अमरपुररिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)त्रिपुरा
कुहेली दासप्रतापगढ़आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
राजनगर भारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
सत्यबान दासपाबिआछड़ाइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
तेलियामुडाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
राधाकिशोरपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
रिश्‍यामुखभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
मनुभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
तापस देमोहनपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
सान्तिरबाजारभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
प्रशांत सेन चौधुरीमोहनपुरइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
तेलियामुडाइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
अम्‍बासाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
टाउन बोरडोवालीरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)त्रिपुरा
रिश्‍यामुखटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
चंदीपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
बाबुल बैरागीबमुटियानिर्दलीयत्रिपुरा
बागबासाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
करबुकटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
चंदीपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
अम्‍बासाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
बागबासाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
रेबती मोहन दासप्रतापगढ़भारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
नलछरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
बागबासाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
करबुकआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
सूर्यमणिनगरइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
वृषकेतु देबबर्मासिमना टिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
सोनामुरानिर्दलीयत्रिपुरा
पनचारथालटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
कमलपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
तेलियामुडाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
अगरतलाइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
करबुकभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कमलपुरइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
राजनगर टिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
काकराबन-सालगराटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
बिनोद देबबर्मासिमना भारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
अम्‍बासानिर्दलीयत्रिपुरा
धर्मानगरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कृष्‍णपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
नलछरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
चावमानुटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
धनपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
पनचारथालआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
राईमावैलीभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
जीतेन देबबर्मासिमना निर्दलीयत्रिपुरा
आशारामबाड़ीकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
कमलपुरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
खयेरपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
काकराबन-सालगराभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
धर्मानगरनिर्दलीयत्रिपुरा
पनचारथालकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
कैलाशहरइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
चारिलामभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
बनमालीपुरइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
धर्मानगरनिर्दलीयत्रिपुरा
काकराबन-सालगरानिर्दलीयत्रिपुरा
कृष्‍णपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
रामचन्‍द्रघाटकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
बनमालीपुरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
सोनामुराभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
पानीसागरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कमलासागरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
चावमानुआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
पनचारथालभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
मजलिशपुरकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
जोलाईबाड़ीइंडीजेनस पीपुल्‍स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा
बनमालीपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कमलपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
माताराबाड़ीटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
बिशालगढ़आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
पानीसागरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
अम्‍बासाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
चावमानुभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
सूर्यमणिनगरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कैलाशहरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
कृष्‍णपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
आशारामबाड़ीटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
जुबराजनगरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
करमछड़ात्रिपुरा पीपुल्स पार्टीत्रिपुरा
धनपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
बिशालगढ़भारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
रामचन्‍द्रघाटटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
नलछरनिर्दलीयत्रिपुरा
चावमानुनेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ़ इंडियात्रिपुरा
सोनामुराआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
सूर्यमणिनगरनिर्दलीयत्रिपुरा
रामचन्‍द्रघाटइंडीजेनस पीपुल्‍स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा
माताराबाड़ीभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
चावमानुनिर्दलीयत्रिपुरा
कमलासागरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
अम्‍बासानिर्दलीयत्रिपुरा
अगरतलारिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)त्रिपुरा
बक्‍सनगरनिर्दलीयत्रिपुरा
आशारामबाड़ीइंडीजेनस पीपुल्‍स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा
मजलिशपुरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
कैलाशहरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
रामचन्‍द्रघाटनिर्दलीयत्रिपुरा
धनपुरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
कंचनपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
करमछड़ाइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
बधारघाटऑल इंडिया फारवर्ड ब्‍लॉकत्रिपुरा
जोलाईबाड़ीटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
खयेरपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
रामचन्‍द्रघाटनिर्दलीयत्रिपुरा
बिशालगढ़टिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
कंचनपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
माताराबाड़ीइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
गोलाघाटी भारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
कैलाशहरनेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ़ इंडियात्रिपुरा
करमछड़ाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
मजलिशपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
गोलाघाटी टिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
कंचनपुरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
बधारघाटभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
अगरतलाभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
माताराबाड़ीनिर्दलीयत्रिपुरा
गोलाघाटी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)त्रिपुरा
खयेरपुरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
आशारामबाड़ीनिर्दलीयत्रिपुरा
बक्‍सनगरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
टाकरजलाइंडीजेनस पीपुल्‍स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा
मजलिशपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
अगरतलानिर्दलीयत्रिपुरा
धनपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
आशारामबाड़ीनिर्दलीयत्रिपुरा
टाकरजलाटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
राईमावैलीटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
जोलाईबाड़ीआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
धनपुरनिर्दलीयत्रिपुरा
बक्‍सनगरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसत्रिपुरा
चारिलामटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
रतन लाल नाथमोहनपुरभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
टाकरजलारिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)त्रिपुरा
मन्‍डाईबाजारकम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्‍ससिस्‍ट)त्रिपुरा
बक्‍सनगरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
कमलासागरटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
चारिलामइंडियन नेशनल काँग्रेसत्रिपुरा
मन्‍डाईबाजारटिपरा मोठा पार्टी त्रिपुरा
मन्‍डाईबाजारभारतीय जनता पार्टीत्रिपुरा
मन्‍डाईबाजारनिर्दलीयत्रिपुरा
माइल्लिएमनिर्दलीयमेघालय
नोंगथिम्‍माईनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
पूर्व शिलांगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
रोंगजेंगनिर्दलीयमेघालय
पाइन्‍थोरूमखराहनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
माइल्लिएमनिर्दलीयमेघालय
डालुनिर्दलीयमेघालय
शेल्‍लायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
पूर्व शिलांगनिर्दलीयमेघालय
उम्‍सनिंगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
इनमे से कोई नहीं राधाकिशोरपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं सूर्यमणिनगरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बागमाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं करमछड़ाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं माताराबाड़ीइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं राईमावैलीइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं साबरूमइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं मनुइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं तेलियामुडाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं खोवाईइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं अम्‍बासाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं कमलासागरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बरजलाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं पानीसागरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं करबुकइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं चारिलामइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बनमालीपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं अगरतलाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं रामचन्‍द्रघाटइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बिशालगढ़इनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं राजनगर इनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं जुबराजनगरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं सुरमाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं आशारामबाड़ीइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं रामनगरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं अमरपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बिलोनियाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं चावमानुइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं अम्पिनगरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बधारघाटइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं प्रतापगढ़इनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं धर्मानगरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं मोहनपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं कमलपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बागबासाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बमुटियाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं सिमना इनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं मन्‍डाईबाजारइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं टाउन बोरडोवालीइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं कदमथाला-कुर्तिइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं मजलिशपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं पनचारथालइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं कंचनपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं खयेरपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं पाबिआछड़ाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं सोनामुराइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं बक्‍सनगरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं फटिकरायइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं नलछरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं रिश्‍यामुखइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं धनपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं कृष्‍णपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं कल्‍याणपुर-प्रमोदनगरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं काकराबन-सालगराइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं गोलाघाटी इनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं सान्तिरबाजारइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं जोलाईबाड़ीइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं टाकरजलाइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं चंदीपुरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं कैलाशहरइनमें से कोई नहींत्रिपुरा
इनमे से कोई नहीं घसपानी-iइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं ट्यूईइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं रोंगरा-सिजुइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं बाघमाराइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं चोकपोटइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं नरतियांगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं जोवाईइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं आमलारेमइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावथाडरैशानइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मईरंगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं खारकुट्टाइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मेलुरीइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं रलिआंगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं दक्षिणी अंगामी-iइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं दक्षिणी अंगामी-iiइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं औंग्‍लेनडेनइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं मोंगुयाइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं मेन्‍डीपाथरइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मोवकैवइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं रेसुबेलपाराइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं उत्‍तरी अंगामी-iiइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं बाजेंगडोबाइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं कोरीडाँगइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं माकोकचुंग नगरइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं खलिहरिआटइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं सुतुंगा-सैपुंगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं पाइन्‍थोरूमखराहइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावकिरवतइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं रानीकोरइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं तेनिंगइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं पेरेनइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं राकसामगरेइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं टिकरीकिलाइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावकेनरेवइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं फुलबाड़ीइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावसिनरेमइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं राजबालाइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं सेल्‍सेल्‍लाइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं डाडेंगगरेइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं उत्‍तर तुराइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं दक्षिण तुराइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं रंगसाकोनाइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं गम्‍बेगरेइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं डालुइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं शेल्‍लाइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावहाटीइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं जिरांगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं उम्‍सनिंगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं नोंगपोहइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं उमरोईइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं सोहराइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं सोहिंआंगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावरेंगकेंगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं पूर्व शिलांगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावलाईइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं पश्चिम शिलांगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं माइल्लिएमइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं उत्‍तर शिलांगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं पाइनुरसलाइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं दक्षिण शिलांगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावफलांगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं नोंगथिम्‍माईइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं नोंक्रेमइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं वाकचिंगइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं विलियम नगरइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं रोंगजेंगइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं सोंगसाकइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं घसपानी-iiइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं अधुनाटोइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं मोन टाउनइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं अतोइजूइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं मोकाइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं साटाखाइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं तामलुइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं शामटोर चेस्‍सोरेइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं तापीइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं अबोईइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं तेहोकइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं जुनहेबोटोइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं तेजितइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं अलुंगटाकीइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं दीमापुर-iiइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं अरकाकोंगइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं जगपेटकोंगइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं कोहिमा नगरइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं तुलीइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं फोमचिंगइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं चाजौवाइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं फुघोबोटोइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं नोकलाकइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं तुएनसाँग सदर-IIइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं थोनोकन्‍यूइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं इमपुरइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं अंगेतयोंगपांगइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं चिजामीइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं पफुटसेरोइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं अकुलुटोइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं भण्‍डारीइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं नोकसेनइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं दीमापुर-iइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं दीमापुर-iiiइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं पश्चिमी अंगामीइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं लोंगखिंमचारेइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं सानिसइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं वोखाइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं पुंगरो किफिरेइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं फेकइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं टोबूइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं तसेमिनयुइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं तुएनसाँग सदर-Iइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं आमपातीइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं महेन्‍द्रगंजइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं सल्‍मानपाराइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं सुरुहुटोइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं लोंगलेंगइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं उत्‍तरी अंगामी-iइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं सियुचोंग सितिमीइनमें से कोई नहींनागालैंड
इनमे से कोई नहीं नोंगस्‍टोइनइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं रामबरइ जयरंगमइनमें से कोई नहींमेघालय
इनमे से कोई नहीं मावशिनरूतइनमें से कोई नहींमेघालय
मावशिनरूतनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
उत्‍तर शिलांगनिर्दलीयमेघालय
उमरोईइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावहाटीइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
दक्षिण शिलांगनिर्दलीयमेघालय
सोंगसाकनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
नोंगपोहइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रोंगजेंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
विलियम नगरनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
नोंगपोहनिर्दलीयमेघालय
बाघमारानिर्दलीयमेघालय
खलिहरिआटनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मावरेंगकेंगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
महेन्‍द्रगंजइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावफलांगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
उम्‍सनिंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
बाजेंगडोबाइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रोंगजेंगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मावसिनरेमइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
उम्‍सनिंगहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
रेसुबेलपाराइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
ट्यूईनिर्दलीयनागालैंड
सोहरापीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
मेन्‍डीपाथरइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
शेल्‍लाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
मावहाटीनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
पश्चिम शिलांगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मावथाडरैशानयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
उमरोईनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
खारकुट्टाइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
नोंक्रेमइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावथाडरैशानइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
जिरांगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
जिरांगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
नोंगस्‍टोइनइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
नोंक्रेमनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
नोंगस्‍टोइननेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
नोंगपोहनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
आमपातीनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
सोहिंआंगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
रोंगरा-सिजुनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
सेल्‍सेल्‍लानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
खलिहरिआटआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
सोहिंआंगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
उम्‍सनिंगपीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
फुलबाड़ीआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
गम्‍बेगरेनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
पाइन्‍थोरूमखराहनिर्दलीयमेघालय
डालुनिर्दलीयमेघालय
डालुयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
चोकपोटनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
आमपातीइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रामबरइ जयरंगमनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
चोकपोटगारो नेशनल काउन्सिलमेघालय
रामबरइ जयरंगमनिर्दलीयमेघालय
मावलाईइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रामबरइ जयरंगमइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
पाइनुरसलाइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
बाघमारानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
राजबालाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
पाइनुरसलानिर्दलीयमेघालय
राकसामगरेनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
बाघमारानिर्दलीयमेघालय
टिकरीकिलानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
टिकरीकिलानिर्दलीयमेघालय
रंगसाकोनायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
रानीकोरयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मावकिरवतइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रानीकोरनिर्दलीयमेघालय
रानीकोरनिर्दलीयमेघालय
मावकिरवतनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
रानीकोरइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मोवकैवआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
उत्‍तर शिलांगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
पफुटसेरोनिर्दलीयनागालैंड
सल्‍मानपाराइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
उत्‍तर तुरानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
महेन्‍द्रगंजनिर्दलीयमेघालय
मावरेंगकेंगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रलिआंगपीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
डाडेंगगरेइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रलिआंगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावरेंगकेंगवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
राजबालानिर्दलीयमेघालय
रलिआंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
राजबालाइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावहाटीपीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
मावथाडरैशाननेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मोवकैवयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मईरंगवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
माइल्लिएमआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
डालुनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
रामबरइ जयरंगमआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
डालुइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
नरतियांगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
उमरोईआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
रंगसाकोनाइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रोंगरा-सिजुआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
चोकपोटआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
दक्षिण शिलांगवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
मावहाटीआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
डालुआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
आमपातीआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
पश्चिमी अंगामीनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
शेल्‍लानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
रानीकोरवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
बाघमाराआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
पश्चिम शिलांगवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
शेल्‍लाइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
फुलबाड़ीइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
सोहराइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
नोंगस्‍टोइनयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
नोंगस्‍टोइनआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
नोंगपोहभारतीय जनता पार्टीमेघालय
फुलबाड़ीजनता दल (यूनायटेड)मेघालय
मावकेनरेवइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावकिरवतहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
घसपानी-iभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
नोंगपोहआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
मावकेनरेवनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
जिरांगनिर्दलीयमेघालय
गम्‍बेगरेनिर्दलीयमेघालय
जिरांगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
मावकेनरेवआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
गम्‍बेगरेगारो नेशनल काउन्सिलमेघालय
मावकेनरेवहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
उम्‍सनिंगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
फुघोबोटोनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
दक्षिण तुराआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
दक्षिण तुरानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
उम्‍सनिंगवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
राजबालानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
उत्‍तर शिलांगवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
राकसामगरेयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
सेल्‍सेल्‍लानिर्दलीयमेघालय
उत्‍तर शिलांगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
सोहिंआंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
राकसामगरेइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
पाइनुरसलावॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
राकसामगरेभारतीय जनता पार्टीमेघालय
पाइनुरसलानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
सेल्‍सेल्‍लायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
सुतुंगा-सैपुंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
सुतुंगा-सैपुंगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
पूर्व शिलांगवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
नोंक्रेमवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
खलिहरिआटवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
मावलाईनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मावलाईवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
खलिहरिआटयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
माइल्लिएमवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
तसेमिनयुराइजिंग पीपल्स पार्टीनागालैंड
मावलाईयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मावसिनरेमनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मावफलांगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मावफलांगवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
मावफलांगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मावसिनरेमआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
नोंगथिम्‍माईइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
नोंगथिम्‍माईवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
राकसामगरेआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
भण्‍डारीनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
उत्‍तर तुराइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
साटाखानेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
आमपातीभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मावरेंगकेंगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
रोंगजेंगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावशिनरूतहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
अकुलुटोभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
रलिआंगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
उत्‍तर शिलांगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
महेन्‍द्रगंजभारतीय जनता पार्टीमेघालय
रलिआंगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
सल्‍मानपाराआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
मोंगुयानेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
भण्‍डारीनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
रोंगजेंगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
उत्‍तर तुराआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
मावशिनरूतआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
उत्‍तर तुरायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
सल्‍मानपारायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मईरंगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
उम्‍सनिंगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मोवकैवइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
सल्‍मानपाराभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मईरंगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
उत्‍तरी अंगामी-iनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
तुएनसाँग सदर-Iभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
रोंगजेंगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
उम्‍सनिंगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
सल्‍मानपारानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
सानिसनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
मोकानागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
उत्‍तर तुराजनता दल (यूनायटेड)मेघालय
मावरेंगकेंगहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
नोंगपोहयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
महेन्‍द्रगंजनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मावशिनरूतइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
सोहरावॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
अधुनाटोनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
पश्चिमी अंगामीनिर्दलीयनागालैंड
सियुचोंग सितिमीइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
टिकरीकिलाइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
सोहरानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
उमरोईभारतीय जनता पार्टीमेघालय
महेन्‍द्रगंजआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
सोहराआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
तुएनसाँग सदर-IIरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)नागालैंड
बाघमाराभारतीय जनता पार्टीमेघालय
पफुटसेरोनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
रलिआंगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
सोहरायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
साटाखालोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
उमरोईपीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
रोंगरा-सिजुभारतीय जनता पार्टीमेघालय
बाघमाराइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
अरकाकोंगनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
मोवकैवनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
अबोईरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)नागालैंड
रोंगरा-सिजुइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
शेल्‍लाभारतीय जनता पार्टीमेघालय
नरतियांगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
सोंगसाकभारतीय जनता पार्टीमेघालय
औंग्‍लेनडेननेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
खलिहरिआटइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
फेकनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
सानिसलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
वोखाभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
उत्‍तरी अंगामी-iiनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
जिरांगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
चोकपोटइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
नरतियांगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
रानीकोरभारतीय जनता पार्टीमेघालय
तापीनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
टोबूलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
नरतियांगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
सोंगसाकआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
वाकचिंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
चोकपोटभारतीय जनता पार्टीमेघालय
पेरेननेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
लोंगखिंमचारेभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
आमलारेमयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
इमपुरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
लोंगखिंमचारेनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
तापीनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
चिजामीनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
शामटोर चेस्‍सोरेनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
घसपानी-iiनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
तेजितभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
बाजेंगडोबाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
वाकचिंगनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
सुरुहुटोनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
विलियम नगरभारतीय जनता पार्टीमेघालय
खलिहरिआटभारतीय जनता पार्टीमेघालय
जगपेटकोंगनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
घसपानी-iजनता दल (यूनायटेड)नागालैंड
तापीजनता दल (यूनायटेड)नागालैंड
बाजेंगडोबाभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मावहाटीयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
अलुंगटाकीजनता दल (यूनायटेड)नागालैंड
फुघोबोटोलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
दीमापुर-iiनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
जोवाईइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावहाटीनिर्दलीयमेघालय
घसपानी-iइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
शामटोर चेस्‍सोरेलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
टिकरीकिलाभारतीय जनता पार्टीमेघालय
फोमचिंगभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
नोंगस्‍टोइनहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मावहाटीहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
ट्यूईराष्ट्रीय जनता दलनागालैंड
आमलारेमआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
मोन टाउनभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
मेलुरीनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
टोबूनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
नरतियांगनिर्दलीयमेघालय
नोंगस्‍टोइनवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
वोखानेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
पश्चिम शिलांगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
ट्यूईभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
विलियम नगरजनता दल (यूनायटेड)मेघालय
मावहाटीभारतीय जनता पार्टीमेघालय
जोवाईआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
नोंगस्‍टोइनभारतीय जनता पार्टीमेघालय
जोवाईयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मेलुरीनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
विलियम नगरनिर्दलीयमेघालय
अंगेतयोंगपांगनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
सोहिंआंगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
आमलारेमनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
सोहिंआंगहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
अंगेतयोंगपांगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
रेसुबेलपारायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मेन्‍डीपाथरनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
सोंगसाकइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
जुनहेबोटोनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
कोहिमा नगरइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
सोहिंआंगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
कोरीडाँगभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
गम्‍बेगरेइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
रेसुबेलपाराआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
मावकेनरेवयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
रामबरइ जयरंगमनिर्दलीयमेघालय
गम्‍बेगरेरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)मेघालय
रेसुबेलपारानिर्दलीयमेघालय
रामबरइ जयरंगमहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
कोरीडाँगनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
तुलीनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
मावकेनरेवपीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
चिजामीनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
रामबरइ जयरंगमनिर्दलीयमेघालय
गम्‍बेगरेआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
अंगेतयोंगपांगनिर्दलीयनागालैंड
मेन्‍डीपाथरभारतीय जनता पार्टीमेघालय
दीमापुर-iभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
आमलारेमइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मेलुरीलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
पश्चिम शिलांगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
सुतुंगा-सैपुंगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मेन्‍डीपाथरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
तसेमिनयुजनता दल (यूनायटेड)नागालैंड
रेसुबेलपारानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मावसिनरेमयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
सुतुंगा-सैपुंगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
विलियम नगरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
तामलुरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)नागालैंड
मेन्‍डीपाथरयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
तामलुनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
मावसिनरेमहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
कोहिमा नगरनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
तामलुनिर्दलीयनागालैंड
माकोकचुंग नगरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
फुलबाड़ीनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
नोंक्रेमयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
तुलीभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
मावकिरवतआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
रेसुबेलपाराभारतीय जनता पार्टीमेघालय
नोंक्रेमपीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
दीमापुर-iiलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
मावकिरवतनिर्दलीयमेघालय
चिजामीनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
दीमापुर-iiइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
नोंक्रेमभारतीय जनता पार्टीमेघालय
नोंक्रेमनिर्दलीयमेघालय
चिजामीलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
बाजेंगडोबानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
डाडेंगगरेभारतीय जनता पार्टीमेघालय
डाडेंगगरेनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
पूर्व शिलांगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
डाडेंगगरेआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
घसपानी-iiलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
पूर्व शिलांगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
डाडेंगगरेरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)मेघालय
दक्षिणी अंगामी-iनिर्दलीयनागालैंड
पूर्व शिलांगपीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
खारकुट्टानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
घसपानी-iiरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)नागालैंड
मावकिरवतयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
दक्षिणी अंगामी-iनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
खारकुट्टाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
चाजौवानागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
पूर्व शिलांगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
अतोइजूभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
खारकुट्टाभारतीय जनता पार्टीमेघालय
डालुभारतीय जनता पार्टीमेघालय
कोहिमा नगरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
विलियम नगरइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
लोंगलेंगनिर्दलीयनागालैंड
नोंगथिम्‍माईआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
दक्षिण तुराइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
मावकिरवतभारतीय जनता पार्टीमेघालय
लोंगलेंगनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
दक्षिण तुरायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
दक्षिणी अंगामी-iiजनता दल (यूनायटेड)नागालैंड
अतोइजूनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
लोंगलेंगभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
दक्षिणी अंगामी-iiभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
सेल्‍सेल्‍लाभारतीय जनता पार्टीमेघालय
नोंगथिम्‍माईयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
सेल्‍सेल्‍लाइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
चाजौवानेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
अलुंगटाकीभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
नोंगथिम्‍माईनिर्दलीयमेघालय
सेल्‍सेल्‍लाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
चाजौवालोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
रंगसाकोनाभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मावलाईनिर्दलीयमेघालय
रंगसाकोनाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
मावलाईआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
दक्षिण शिलांगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
दक्षिण शिलांगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
पाइनुरसलायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
पाइनुरसलाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
पाइनुरसलाभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मावफलांगपीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टमेघालय
पाइन्‍थोरूमखराहवॉइस ऑफ़ द पीपल पार्टीमेघालय
पाइन्‍थोरूमखराहभारतीय जनता पार्टीमेघालय
पाइन्‍थोरूमखराहनिर्दलीयमेघालय
पाइन्‍थोरूमखराहआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
माइल्लिएमभारतीय जनता पार्टीमेघालय
माइल्लिएमयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
माइल्लिएमनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
मावफलांगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मावफलांगआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
तेनिंगनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
तेनिंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
दीमापुर-iiiलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
दीमापुर-iiiनिर्दलीयनागालैंड
सानिसराष्ट्रीय जनता दलनागालैंड
सानिसइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
दीमापुर-iiiनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
डालुरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)मेघालय
सानिसनिर्दलीयनागालैंड
मोन टाउननेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
मईरंगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
सानिसनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
अबोईनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
तुएनसाँग सदर-Iनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
पफुटसेरोनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
इमपुरइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
वोखाइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
पश्चिम शिलांगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
शामटोर चेस्‍सोरेनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
तुएनसाँग सदर-Iनिर्दलीयनागालैंड
ट्यूईजनता दल (यूनायटेड)नागालैंड
तेजितनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
राजबालायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मावथाडरैशानभारतीय जनता पार्टीमेघालय
जुनहेबोटोनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
पश्चिम शिलांगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
मावथाडरैशानहिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
राजबालाभारतीय जनता पार्टीमेघालय
अरकाकोंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
उत्‍तर शिलांगयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
नोंगस्‍टोइननिर्दलीयमेघालय
राकसामगरेरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)मेघालय
लोंगखिंमचारेरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)नागालैंड
सुरुहुटोभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
उत्‍तर शिलांगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
महेन्‍द्रगंजनिर्दलीयमेघालय
रामबरइ जयरंगमभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मेलुरीराष्ट्रीय जनता दलनागालैंड
मावशिनरूतभारतीय जनता पार्टीमेघालय
तुएनसाँग सदर-IIइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
अधुनाटोलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
तुएनसाँग सदर-IIनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
तेजितइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
अबोईनिर्दलीयनागालैंड
तुएनसाँग सदर-IIनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
डालुनिर्दलीयमेघालय
तापीनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
सोहराभारतीय जनता पार्टीमेघालय
दीमापुर-iइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
मावरेंगकेंगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
पेरेननागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
गम्‍बेगरेभारतीय जनता पार्टीमेघालय
बाजेंगडोबानिर्दलीयमेघालय
मावरेंगकेंगनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
भण्‍डारीनिर्दलीयनागालैंड
बाजेंगडोबायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
बाजेंगडोबानिर्दलीयमेघालय
भण्‍डारीइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
नोंक्रेमआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
फुलबाड़ीयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
भण्‍डारीभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
उत्‍तर शिलांगनिर्दलीयमेघालय
फोमचिंगनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
तसेमिनयुरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)नागालैंड
चाजौवानिर्दलीयनागालैंड
फोमचिंगनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
खारकुट्टायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
उत्‍तरी अंगामी-iiइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
मोंगुयानागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
फेकइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
शामटोर चेस्‍सोरेइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
पेरेननिर्दलीयनागालैंड
उत्‍तरी अंगामी-iनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
मोंगुयाइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
टिकरीकिलायूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
घसपानी-iनिर्दलीयनागालैंड
दीमापुर-iiiनिर्दलीयनागालैंड
मावकेनरेवभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मेन्‍डीपाथरगणा सुरक्षा पार्टीमेघालय
फोमचिंगइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
टिकरीकिलाआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
रोंगरा-सिजुयूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टीमेघालय
दीमापुर-iiiइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
मावसिनरेमभारतीय जनता पार्टीमेघालय
थोनोकन्‍यूनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
औंग्‍लेनडेनइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
फेकनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
थोनोकन्‍यूनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
नोकलाकनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
फुलबाड़ीभारतीय जनता पार्टीमेघालय
तसेमिनयुलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
दक्षिण शिलांगइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
सेल्‍सेल्‍लानिर्दलीयमेघालय
घसपानी-iनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
दक्षिण तुराभारतीय जनता पार्टीमेघालय
तेनिंगनिर्दलीयनागालैंड
चाजौवानेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
दक्षिणी अंगामी-iiनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
तेनिंगनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
माइल्लिएमइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
तेनिंगनेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टीनागालैंड
माकोकचुंग नगरइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
तेनिंगइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
जोवाईनेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
पुंगरो किफिरेरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)नागालैंड
नोंगथिम्‍माईभारतीय जनता पार्टीमेघालय
जिरांगभारतीय जनता पार्टीमेघालय
जोवाईभारतीय जनता पार्टीमेघालय
जिरांगनिर्दलीयमेघालय
सोंगसाकरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामेघालय
थोनोकन्‍यूलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
पुंगरो किफिरेइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
मावलाईभारतीय जनता पार्टीमेघालय
मोवकैवभारतीय जनता पार्टीमेघालय
C. Kipili Sangtamसियुचोंग सितिमीनेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
पाइन्‍थोरूमखराहनिर्दलीयमेघालय
पाइन्‍थोरूमखराहइंडियन नेशनल काँग्रेसमेघालय
पुंगरो किफिरेनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
V. Kashiho Sangtamसियुचोंग सितिमीभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
कोरीडाँगजनता दल (यूनायटेड)नागालैंड
कोरीडाँगनिर्दलीयनागालैंड
जगपेटकोंगनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
नोकसेनरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)नागालैंड
तेहोकनागा पीपुल्स फ्रंटनागालैंड
तसेमिनयुनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
तेहोकनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
उत्‍तर तुराभारतीय जनता पार्टीमेघालय
रंगसाकोनारिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)मेघालय
मोकानेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
तेहोकइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड
रंगसाकोनानेशनल पीपुल्‍स पार्टीमेघालय
जगपेटकोंगलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
विलियम नगररिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामेघालय
तेहोककम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडियानागालैंड
जिरांगरिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)मेघालय
मोकानेशनल पीपुल्‍स पार्टीनागालैंड
तेहोकलोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)नागालैंड
तेहोकनिर्दलीयनागालैंड
आमलारेमभारतीय जनता पार्टीमेघालय
नोकसेननेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीनागालैंड
नोकलाकभारतीय जनता पार्टीनागालैंड
रानीकोरआल इण्डिया तृणमूल कांग्रेसमेघालय
रानीकोरनिर्दलीयमेघालय
रानीकोरनिर्दलीयमेघालय
लोंगलेंगइंडियन नेशनल काँग्रेसनागालैंड